کاربرد enough در زبان انگلیسی

کاربرد enough در زبان انگلیسی

کاربرد enough در زبان انگلیسی

این واژه توی زبان انگلیسی شخصیت بسیار جالبی داره! من همیشه می گم واژه دو روییه!! ?

چون پیش اسم ها مثل صفت عمل می کنه و می دونید که توی زبان انگلیسی صفت قبل از اسم میاد.

و پیش صفتها مثل اسم عمل می کنه و پس از اونا میاد ( عجب حقه بازیه!! ? )

اما معنیش همه جا یه چیزه “کافی” یا ” به اندازه کافی

 

 

صفت: (adjective/adverb + enough)

tall enough (به اندازه کافی قد بلند)

good enough (به اندازه کافی خوب)


اسم: (enough + noun)

enough money (پول کافی)

enough time (زمان کافی)

ساختارهای بعد از enough:

 

 

پس توجه داشته باشید اگر اسمی که پس از enough می آید قابل شمارش باشد حتما باید به صورت جمع بیاید!