سوال پرسیدن با wh (کاربرد wh-questions)

wh-questions

wh-questions

 

 در زبان فارسی ما یک سری کلمه داریم که برای گرفتن اطلاعات و پرسش درباره چیزهای مختلف از اونها استفاده می کنیم. این کلمات که به آنها کلمه پرسشی می گیم معمولا با حرف “چ” شروع می شوند مثل:

چرا؟ چگونه؟ چند؟ چه؟ چطور؟ چقدر؟ چندتا؟ چی؟ چه کسی؟ چه چیزی؟ ….

ما در جواب سوالهایی که با کلمات پرسشی شروع می شوند “بله” و “خیر” ساده نمی تونیم بگیم بلکه مجبوریم یه سری اطلاعات رو در اختیار سوال کننده بذاریم.

مثلا : چرا دیروز به تلفن من جواب ندادی؟ چون من دیروز …

زبان انگلیسی هم دقیقا یه همچین چیزی داره (کلا زبان انگلیسی چیزهای مشابه زبان خودمون کم نداره!) با این تفاوت که اکثر کلمات پرسشی زبان انگلیسی با wh شروع می شوند به همین دلیل به آنها “سوالات wh” یا wh-questions می گویند.

نحوه ساخت wh-questions

به طور کلی ما با دو نوع جمله در زبان انگلیسی رو به رو هستیم.

جملاتی که دارای فعل کمکی هستند.

و جملاتی که دارای فعل اصلی هستند.


جملاتی که دارای فعل کمکی هستند.

مهم نیست جملات ما زمان حال ساده، مجهول، حال کامل، شرطی و یا هر زمان و وجه دیگری باشد، تمام جملاتی که دارای فعل کمکی هستند با آوردن فعل کمکی به اول جمله سوالی می شوند.

مانند:

He is a teacher. Is he a teacher?

We have been in the US before.  Have you been in the US before?

They would like to do that. Would they like to do that?


جملاتی که دارای فعل اصلی هستند.

برای جملاتی که فقط فعل اصلی دارند قضیه کمی پیچیده تر است. البته فقط کمی!

اگر زمان جمله حال ساده باشد، برای سوالی کردن فقط کافی است do و does را به اول جمله ببریم.

do  برای we, I , you, they

does برای he, she, it

 

I eat breakfast every day. Do you eat break fast?

اگر زمان جمله گذشته ساده باشد برای سوالی کردن فقط کافی است did را به اول جمله اضافه کنیم و حالت فعل را از گذشته ساده به شکل ساده فعل برگردانیم.

She came home late. Did she come home late?


با دانستن این نکات سوال کردن با کلمات پرسشی اکنون دیگر بسیار ساده است.

برای این کار ابتدا جمله را طبق فرایند بالا به حالت سوالی دربیاوردید سپس کلمه پرسشی مورد نظر خودتان را اول آن بگذارید فقط توجه داشته باشید کلمه یا عبارتی که قصد دارید از آن سوال کنید در جمله پرسشی شما نباشد.

They are leaving tonight.

ما می خواهیم بپرسیم آنها چه وقت می روند.

  1. جمله دارای فعل کمکی are است پس ابتدا فعل کمکی را به اول جمله می آوریم.

  Are they leaving tonight.

2. چه وقت می شود = when. آن را اول جمله می نویسیم.

When are they leaving tonight.

3. چون می خواهیم درباره زمان بپرسیم پس tonight  را حذف می کنیم و در انتهای جمله یک علامت سوال می گذاریم.

When are they leaving?

به همین راحتی 🙂


They go to the movies every Saturday.

ما می خواهیم بپرسیم آنها هر شنبه به کجا می روند.

  1. جمله دارای فعل کمکی نیست ولی چون go به صورت ساده است و قید زمان every Saturday در جمله آمده متوجه می شویم جمله ما حال ساده است. چون فاعل they  است پس برای سوالی کردن باید فعل کمکی do را به اول جمله اضافه کنیم.

Do they go to the movies every Saturday.

2. مکان می شود = where. آن را اول جمله می نویسیم.

Where do they go to the movies every Saturday.

3. چون می خواهیم درباره the movies بپرسیم پس آن را با حرف اضافه قبلش حذف می کنیم و در انتهای جمله یک علامت سوال می گذاریم.

Where do they go every Saturday?

به همین راحتی 🙂

نکته:

فقط دقت داشته باشید اگر قصد داریم درباره فاعل سوال بپرسین نیازی به فعل کمکی و جابه جایی آن نیست. فقط کافی است کلمه پرسشی را اول جمله بیاوریم.

James writes good poems. — Who writes good poems?


تمرین

جملات زیر را با کلمات پرسشی سوالی کنید:

They went to Spain.
He writes novels.
We would like to have ice cream for dessert.
The girls watched a serial.
He visited a doctor.