پرش به محتوا

Some and Any

 

photo_2016-08-22_04-20-44
ما معمولا some و any را با اسم های جمع و غیرقابل شمارش بکار می بریم.
Some معمولا در جملات مثبت بکار می رود.
Any معمولا در جملات منفی بکار می رود.

I have some information for you about flights to Paris.
(مثبت- غیرقابل شمارش)

I don’t have any information for you about flights to Paris.
(منفی-غیرقابل شمارش)

We met some friends for drinks after work yesterday.
(مثبت- جمع قابل شمارش)

I didn’t see any friends there on Thursday.
(منفی- جمع قابل شمارش)

I think he will have some time to speak to you today.
(مثبت- غیرقابل شمارش)

I don’t think he will have any time to speak to you today.
(منفی- غیرقابل شمارش)

شما می توانید some و any را بدون اسم هم بکار ببرید البته درصورتی که معنی جمله واضح و روشن باشد.

I didn’t eat any salad but Peter ate some. (salad)
Sean took lots of photos of the mountains but Emma didn’t take any. (photos)

سوالی کردن با some و any
به طور کلی ما برای سوالی کردن از any استفاده می کنیم.

Do you know any famous people?
Do you have any children?

اما در شرایط زیر از some استفاده می شود:
1- وقتی چیزی را پیشنهاد می دهید:

Would you like some coffee?
Do you want some sugar for your coffee?

2- وقتی درخواست چیزی را می کنیم:

Could I have some salt, please?
Can I have some fries with that?

3- وقتی چیزی را پیشنهاد می دهیم:

 

Why don’t we watch some movies on TV tonight?
Why don’t you give her some advice?