جملات ساده در زبان انگلیسی (Simple Sentences)

جملات ساده در زبان انگلیسی (Simple Sentences)

English Sentence Structure

مقدمه:

برای درک بهتر این مطلب بهتر است ابتدا درس معرفی اجزای جمله  را مطالعه بفرمایید.

برای صحبت کردن با افراد تنها دانستن فهرستی از کلمات کافی نیست بلکه ما باید بتوانیم به درستی آن کلمات را کنار هم قرار دهیم تا مفاهیم و منظور خود را تولید و به مخاطب انتقال دهیم.

هر چند در صحبت کردن دستور زبان چندان مهم نیست و اشتباه کردن لازمه یادگیری زبان است اما استفاده از دستور زبان صحیح تر در گفتار ظاهر پذیرنده تری را به ما می دهد و افراد صحبت های ما را بهتر درک می کنند.

لطفا تمام اجزای جمله و دستور زبان را تنها با کلمات انگلیسی شان یاد بگیرید تا در آینده برای مطالعه گرامر پیشرفته با مشکل روبرو نشوید.

English Sentence Structure

 

ساختار جملات زبان انگلیسی (English Sentence Structure)

  1. هر جمله زبان انگلیسی با یک حرف بزرگ شروع می شود.
  2. در انتهای هر جمله یک نقطه، علامت سوال یا علامت تعجب قرار می گیرد.
  3. یک جمله ساده شامل یک فاعل است که اول جمله می آید.
  4. یک جمله دارای فعل یا گروه فعلی است.
  5. یک جمله یک مفهوم کامل را بیان می کند که به آن ( independent clause) می گویند.
  6. ساختار پایه جملات انگلیسی  Subject + Verb + Object است.

جمله ساده جمله ایی است که از یک فعل تشکیل می شود.

یک جمله ساده در زبان انگلیسی ممکن است به 5 شکل ساخته شود.

1. SubjectVerb
The boy plays.
Jack eats.
Sara sits.

egg

Expanding Sentences:

 ما می توانیم با اضافه کردن صفت، قید یا مفعول این ساختار جمله را گسترده تر کنیم ولی دقت داشته باشید پایه اصلی ثابت می ماند.

Jack eats.

Jack quickly eats.

Jack quickly eats carrots.

Jack quickly eats carrots at home.

Jack quickly eats fresh carrots at home.


2. SubjectVerbObject
The girl pets the cat.
I love apples.
Bill kicks the ball.

egg

Expanding Sentences:

 ما می توانیم با اضافه کردن صفت، قید یا مفعول این ساختار جمله را گسترده تر کنیم ولی دقت داشته باشید پایه اصلی ثابت می ماند.

Bill kicks the ball.

Bill kicks the red ball.

Bill kicks the red ball hard.

Bill kicks the red ball hard every day.


3. SubjectVerbAdjective
Lisa is pretty.
They are nice.
I am sad.

egg

Expanding Sentences:

 ما می توانیم با اضافه کردن صفت، قید یا مفعول این ساختار جمله را گسترده تر کنیم ولی دقت داشته باشید پایه اصلی ثابت می ماند.

She looks pretty.

She looks pretty tonight.

Lisa looks pretty tonight.


4. SubjectVerbAdverb
Maria laughs loudly.
The dog jumps high.
Apples are everywhere.

egg

Expanding Sentences:

 ما می توانیم با اضافه کردن صفت، قید یا مفعول این ساختار جمله را گسترده تر کنیم ولی دقت داشته باشید پایه اصلی ثابت می ماند.

Apples are everywhere.

Green apples are everywhere.

Ripe, green apples are everywhere.


5. SubjectVerbNoun
I am the teacher.
Jon is a carpenter.
The boy is a student.

egg

Expanding Sentences:

 ما می توانیم با اضافه کردن صفت، قید یا مفعول این ساختار جمله را گسترده تر کنیم ولی دقت داشته باشید پایه اصلی ثابت می ماند.

The boy is a student.

Jon is a student.

Jon is a smart student.

Jon is a smart student at school.