ژوئن 7, 2014

زمان ها

گرامر عمومی زبان انگلیسی

گرامر زمان ها در زبان انگلیسی

Present Simple

– ساخت زمان حال ساده در زبان انگلیسی

 

Present Continuous

– ساخت زمان حال استمراری در زبان انگلیسی

 

Present Perfect

– ساخت زمان حال کامل (ماضی نقلی) در زبان انگلیسی

 

Present Perfect Continuous

– زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

 

Past Simple

– ساخت زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

 

Past Continuous

– ساخت زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

 

Past Perfect

– ساخت زمان گذشته کامل (ماضی بعید) در زبان انگلیسی

 

Past Perfect Continuous

– ساخت زمان گذشته کامل استمراری در زبان انگلیسی

 

Future-kniting

– ساخت زمان آینده در زبان انگلیسی

 

will-Radio

– ساخت زمان آینده در زبان انگلیسی با  will

 

Future Continuous

–  ساخت زمان آینده استمراری در زبان انگلیسی

 

Future Perfect

– زمان آینده کامل در زبان انگلیسی

 

Future Perfect Continuous

– ساخت زمان آینده کامل استمراری در زبان انگلیسی

گرامر زمان ها در زبان انگلیسی با مثال

ساختار زمان ها در زبان انگلیسی با مثال و ترجمه فارسی