فعل get:

get_fond_transparent

یکی از جالب ترین و پرکاربردترین افعال زبان انگلیسی get است.
در واقع یک فعل کار راه انداز!
چون هر وقت برای بیان منظورمان فعل کم می اوریم Get در اکثر مواقع گزینه صحیحی از آب درمی آید!

اما در اصل get در سه ساختار کلی بکار می رود:

Get + مفعول مستقیم = بدست آوردن، دریافت کردن، خریدن

I got my passport last week. (to obtain)

Get + مکان = رسیدن

How are you getting home tonight?

Get + صفت = شدن و کلا تغییر در یک وضعیت

I am getting old.

در درسهای بعدی هر کدام از این ساختارها را بیشتر توضیح می دهیم.