جملات دشوار در زبان انگلیسی

لطفا جملات زیر را بخوانید:

  1. The students having done their homework thoroughly were given good grades.
  2. Having studied hard, the girls passed the exam easily.
  3. The boy I borrowed $ 30 from is my classmate.
  4. I like people I work with.
  5. Smith is the boss to whom I talked at the party.
  6. The exercise being done was difficult.
  7. The police found the money having been stolen.
  8. They must have their house painted.
  9. She had had her shoes brushed.
  10. What an interesting story he told us!

خوب نظرتون چی بود؟

گرامرشون یه جوری بود نه!؟

معمولا اکثر کتاب های دستور زبان و همینطور آموزشگاه ها، دانشگاه و مدرسه بر آموزش زمان ها، جملات شرطی و نقل و قول و خلاصه ساختار جملات استاندارد متمرکز هستند در حالیکه وقتی می خوایم روزنامه، مقاله و رمان بخونیم یا ترجمه کنیم جملاتی می بینیم که ساختارشون با هیچ منطقی جور نیست و بدتر اینکه چون همیشه به ما گرامر ابتدایی رو درس دادن اصلا نمی دونیم کجا باید دنبال راه حل درک این جملات بگردیم!!

بین جملات بالا

جمله 1 و 2 مربوط به بخش ضمایر موصولی و وجه وصفی (participle ها) هستند که حذف ضمیر موصولی روشون انجام شده. البته در جمله 2 ما یه جابه جایی وجه وصفی هم داشتیم.

 

جمله 3 و 4و 5 هم باز مربوط به ترکیب حروف اضافه و ضمایر موصولی هست.

 

نحوه ساخت جملات 6 و 7 رو می تونید در بخش “حذف ضمایر موصولی در جمله واره های مجهول” جستجو کنید.

جملات 8 و 9 جمله های سببی هستند.

و جمله 10 یک جمله تعجبی است.

 

البته ما در بخش گرامر سایت سلام زبان همه این سرفصل ها رو به طور مفصل توضیح خواهیم داد.