جملات پیچیده در زبان انگلیسی (Complex Sentences)

جملات پیچیده در زبان انگلیسی (Complex Sentences)

جملات پیچیده (Complex Sentences)

ما در درس جملات ساده یاد گرفتیم جمله ساده جمله ایی است که از یک independent clause یا یک عبارت کامل تشکیل می شود.

جمله مرکب در اصل دو یا چند جمله ساده (دو یا چند independent clause) است که با حرف ربط به هم وصل شده اند.

اما جمله مرکب از یک جمله کامل (independent clause) و دو یا چند جمله وابسته ( dependent clause) تشکیل می شود.

جمله وابسته ( dependent clause) شبیه جمله کامل (independent clause) است با این تفاوت که خود به تنهایی معنی کاملی ندارد بلکه باید به یک جمله کامل دیگر بچسبد تا معنی اش کامل شود. مثلا

because Mary and Samantha arrived at the bus station before noon

چون مری و سامنتا قبل از ظهور به ایستگاه اتوبوس رسیدند

(در حالیکه او در ایستگاه قطار منتظر بود ) while he waited at the train station

after they left on the bus (پس از آنکه آنها با اتوبوس رفتند)

اگر خوب دقت کنید می بینید گرچه جملات بالا تمام اجزای یک جمله کامل (فاعل، فعل، مفعول/متمم) را دارند اما پس از خواندن آنها ما همچنان منتظریم گوینده یا نویسنده حرف خود را ادامه دهد پس مفهوم جمله هنوز در آنها کامل نشده است. در زبان انگلیسی به ایم جمله ها dependent clause می گویند و در فارسی “جملات وابسته”، یعنی جمله ایی که برای تکمیل کردن مفهوم خود به جمله دیگری وابسته است!

dependent clause

جملات وابسته معمولا با “حروف ربط وابسته ساز” ( subordinating conjunctions) آغاز می شوند:

After
Before
So that
Whenever
Although
Even though
Though
Where
As
If
Unless
Whereas
As if
In order that
Until
Whether
Because
Since
When
while

دقت داشته باشید جمله وابسته هم می تواند اول جمله قرار بگیرد هم آخر جمله و هم در وسط جمله. در صورتی که جمله وابسته اول جمله بیاید پس از آن کاما می گذاریم و اگر در وسط جمله بیاید دو طرف آن کاما می گذاریم.

She returned the computer after she noticed it was damaged.

After she noticed the computer was damaged, she returned it.

The professional, who had been thoroughly trained, was at a loss to explain.

More examples:

Because my coffee was too cold, I heated it in the microwave.

.چون قهوه من بیش از سرد بود، من آن را در مایکروویو گرم کردم

Though he was very rich, he was still very unhappy.

اگر چه او خیلی ثروتمند بود اما همچنان شاد نبود.

When the cost goes up, customers buy less clothing.

وقتی قیمت ها افزایش پیدا می کنند، مشتری ها لباسهای کمتری می خرند.

As she was bright and ambitious, she became manager in no time.

از آنجاییکه (چون) او باهوش و بلند پرواز بود، به سرعت مدیر شد.

Wherever you go, you can always find beauty.

هرجا که بروی می توانی همواره زیبایی را بیابی.

Evergreen trees are a symbol of fertility because they do not die in the winter.

درختان همیشه سبز سمبلی از باروری هستند چون در زمستان نمی میرند.

The actor was happy he got a part in a movie, although the part was a small one.

بازیگر خوشحال بوذ که نقشی در یک فیلم بدست آورد، هر چند این نقش یک نقش بسیار کوچکی بود.

The museum was very interesting, as I expected.

همانطور که اننظار داشتم، این موزه بسیار جالب بود.

When she was younger, she believed in fairy tales.

وقتی کوچکتر بود به قصه پریان اعتقاد داشت.

After the tornado hit the town, there was little left standing.

پس از آنکه طوفان فرو نشست، چیز پابرجایی کمی باقی مانده بود.

I have to save this coupon because I don’t have time to shop right now.

.من مجبورم این بن کالا را ذخیره کنم چون الان وقت خرید ندارم

Let’s go back to the restaurant where we had our first date.

بیا برگردیم به رستورانی که اولین بار همدیگر رو ملاقات کرده بودیم.

Although my cousin invited me, I chose not to go to the reunion.

اگرچه پسرعمویم من را دعوت کرد اما تصمیم گرفتم به این مهمانی تجدید دیدار نروم.

As genes change over time, evolution progresses.

همانطور که ژن ها در طول زمان تغییر می کنند، تکامل هم پیشرفت می کند.

I really didn’t like the play although the acting was very good.

من واقعا نمایش را دوست نداشتم هرچند بازی بازیگران بسیار خوب بود.

Everyone laughed when he got a cream pie smashed in his face.

وقتی یک پای کرم را در صورتش له کردند همه خندیدند.

After twenty years, he still had feelings for her.

پس از بیست سال هنوز به او علاقه داشت.

Some people tell me that money can’t buy happiness.

بعضی آدم ها به من می گویند که با پول نمی توان شادی خرید.