⚠️ اشتباهات رایج فارسی زبانها: go home

⚠️ اشتباهات رایج فارسی زبانها: go home

go home

✅I’m going to go home.

✅I’m going home.

❌I’m going to home.

 

اما وقتی قبل از home از my استفاده می کنیم حتما باید to را بیاوریم.

✅I’m going to my home.

✅I’m going to go to my home.

❌I’m going my home.