پرش به محتوا

Common Mistakes: Agree

⚠️ اشتباهات رایج فارسی زبانها

#common_mistakes

شماره ۱:
?ما معمولا در زبان فارسی می گوییم: “من با تو موافق هستم”، “من موافق نیستم” چون “موافق” در زبان فارسی یک صفت است و برای کامل کردن جمله نیاز به فعل “بودن” دارد.

@salamzaban

اما دقت داشته باشیم “موافق بودن” در انگلیسی خود به تنهایی یک فعل است پس نباید آن را با am/is/are بکار ببریم.

 

✅ I agree with you.
❌ I’m agree with you.

✅ I don’t agree.
❌ I’m not agree.

@salamzaban
Www.salamzaban.com