پرش به محتوا

ابله به انگلیسی

ابله به انگلیسی

An ass

a foolish person, a stupid person.

that ass of a young man

An ass

احمق، ابله، آدم نفهم بی شعو، زبان نفهم، الاغ تمام عیار، خر بی یال و دم، گاو بی شاخ و دم، گول، نادان، دنگ، سفیه، جاهل، کودن، مغز خر خورده، کله خر، لجوج، یابو علفی، یکدنده، زیر بار نرو، لجباز، “شوت”، “بیغ”

Look what you’re doing; you silly ass; you’re spilling your tea!

زبان نفهم ببین چه می کنی، چایت را داری می ریزی.