پرش به محتوا

یک نکته در مورد Much/Many و a lot of/lots of.

a lot of/lots of بیشتر در جملات مثبت به کار می روند و Much و Many در جملات منفی.
نمونه:

•    We don’t have much time.
•    We don’t have many books.

much

و نمی گوییم که

(*We have much time/We have many books.*)

بلکه درست است که در جمله مثبت از a lot of/lots of  استفاده کنیم.

•    We have a lot of time/a lot of books.

جملات مثبت می توانند با Much و Many فقط شروع شوند.

•    Much money has been spent on highways.
•    Many books have been written about Japan.