پرش به محتوا

کلاغه به من خبر داد، شستم خبر دار شد به انگلیسی

A little bird told me

کلاغه به من خبر داد، شستم خبر دار شد

(Informal) used to say that you know something, but you will not say how you found out. Example: – A little bird told me that you’ve got engaged.

کلاغه برام خبر آورد که نامزد کردی.