کبوتر با کبوتر باز با باز

Birds of a feather flock together

Birds of a feather flock together

People of similar tastes, characters etc. seek each other’s company؛ Those of similar taste congregate in groups;
People tend to associate with those who share similar interests or values; Similar people tend to associate with each other.

کبوتر کند با کبوتر پرش
کند زاغ با زاغ دیگر چرش(ادیب)

کبوتر با کبوتر باز با باز
کند همجنس با همجنس پرواز(نظامی)

ذره ذره کاندراین ارض و سماست
جنس خود را همچو کاه و کهرباست(مولوی)
کور کور را می جوید، آب گودال را، خر می کند می رود پیش خر

 

You say his fiancée is also a poet? Well birds of a feather flock together.

می گویی که نامزدش شاعر هم هست، خدا نجار نیست اما در و تخته را خوب با هم جفت می کند(یا خوب بهم می اندازد)!

 

More examples:

My sister enjoys exercising and staying in shape, and so do her friends, so it seems that birds of a feather flock together.

I always thought Amy was pretentious, and now she’s going out with that snobbish boy, Louis. Birds of a feather flock together.

George: Why do you think Donald is dishonest?

Ned: All his friends are dishonest. Birds of a feather flock together.

I saw the boy who stole my bag with that gang of trouble makers last night – well, birds of a feather flock together, they say.

Birds of a feather flock together

Etymology:

The expression appears to have surfaced in the 16th century, allegedly a literal translation of Plato’s Republic. In 1545, William Turner wrote a version of the expression in the Rescuing of Romish Fox: “Byrdes of on kynde and color flok and flye allwayes together.”