وجه سببی در زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی- وجه سببی در زبان انگلیسی (The causative)

وجه سببی چیست؟

گاهی ما خودمان کاری را انجام نمی دهیم بلکه شخص دیگری آن را برای ما انجام می دهد.

مثلا نقاش اتاق من را رنگ زد. (کار را من انجام ندادم، نقاش انجام داد.)

امروز دادم ماشینم را شستند.

به این نوع ساختار وجه سببی یا به انگلیسی The causative می گویند. وجه سببی یعنی خود فرد کاری را انجام نمی دهد بلکه مسبب انجام آن کار می شود.

 

 

انواع وجه سببی در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی ما دو وجه سببی یا جمله سببی داریم؛ وجه سببی معلوم Active causative و وجه سببی مجهول Passive causative

 

  • وجه سببی معلوم Active causative 

در ساختار گرامری وجه سببی معلوم کننده کار مشخص است.

مثلا: مادرم هر سال می دهد سارا خانم برایمان خانه تکانی کند. در این جمله اینکه چه کسی خانه تکانی می کند مشخص است (سارا خانم).

من کفش هایم را دادم کفاش برایم تعمیر کند.

در زبان انگلیسی برای ساختن این گونه جملات از این ساختار استفاده می کنند:

Subject +have + person + do + something

مثال وجه سببی معلوم:

The teacher had the students write a short text.

معلم گذاشت دانش آموزان یک متن کوتاه بنویسند.

I’ll have my assistant call you with the details.

من از دستیارم خواهم خواست که با شما تماس بگیرد و جزئیات را در اختیارتان بگذارد.

Did you have the electrician repair the TV?

آیا دادید تعمیرکار وسایل برقی تلوزیون شما را تعمیر کند؟

 

نکته: ما می توانیم در این ساختار به جای فعل have  از Get  استفاده کنیم. در این حالت معنی جمله تغییر نمی کند فقط در ساختار آن به جای شکل ساده فعل از مصدر (فعل با to) استفاده می شود. 

Subject +Get + person + to do + something

مثال وجه سببی معلوم:

I (finally) got my kids to go to bed.

سرانجام از بچه هایم خواستم به رختخواب بروند.

I can never get my wife to cook dinner.

من هرگز نمی توانم زنم را وادار کنم شام بپزد.

Kevin got his brothers to take him on a trip.

کوین برادرش را واداشت او را به سفر ببرد.

 

 

نکته: برای سوالی کردن، منفی کردن و یا بکار بردن این جملات در زمان آینده، حال کامل، گذشته و .. تمام تغییرات روی Get  و have انجام می شود.

مثال:

The teacher had the students write a short text.

The teacher didn’t have the students write a short text.

The teacher will have the students write a short text.

Does the teacher have the students write a short text?

نکته: همانطور که تا الان متوجه شده اید، در این ساختار Have/get معنی وادار کردن، خواستن از کسی، تشویق کردن کسی و .. می دهند.

  • وجه سببی مجهول Passive causative

برخلاف وجه سببی معلوم، در وجه سببی مجهول اسم کننده کار مشخص نیست.

من دادم ماشین را برایم از پارکینگ دربیاورند.

در این جمله مشخص نیست چه کسی ماشین را از پارکینگ در می آورد. تنها چیزی که مشخص است این است که ماشین از پارکینگ خارج می شود.

پس این جمله یک جمله سببی مجهول است.

ساختار جمله سببی مجهول به این صورت است:

 

Subject +have/get+ something + P.P

He got caught by the police.                                              او توسط پلیس دستگیر شد
I didn’t get invited to the party ( by the host ).                      من به مهمانی دعوت نشدم
The manager had/got the report written (by the assistant).        مدیر داد گزارش را بنویسند
You should get your hair cut.                                             باید بدی موهایت را کوتاه کنند
I will get my car fixed.                                                      من دادم ماشینم را تعمیر کنند

نکته: برای ساختن جملات سببی می توان به جز افعال have و  get از فعل های  make, let و help نیز استفاده کرد.

تفاوت have و get در وجه سببی مجهول

وجه سببی در زبان انگلیسی

در ساختار وجه سببی مجهول (Have/get+ thing+ p.p) هم می شود از Have استفاده کرد و هم از get.

تنها فرقی که با هم دارند این است که have رسمی تر است.

مثال:

Could I get/have these sandals repaired here.

Where can I get/have this bowl gift wrapted?

اما اگر کننده کار مشخص باشد ساختار آنها کاملا از هم متفاوت می شود:

Have+ person+verb
Get +person+ to+ verb

مثال:

Could I get my friend to gift wrap this bowl?

Could I have my friend gift wrap this bowl?