ژانویه 15, 2019

نامه مراسم تشییع جنازه به زبان انگلیسی

متن نامه انگلیسی درباره مراسم تشییع جنازه در جاهای مختلف.

1-برنامه ریزی / هزینه ها