فرق A lot of / lots of / a lot

درس  فرق بین a lot of/lots of را مطالعه نمایید و این نکته را اضافه نمایید که
a lot  به معنی very often  یا  very much است و یک قید است و به هیچ وجه قبل از اسم نمی آید بلکه بیشتر در انتهای جمله یا قبل از صفت می آید.

lot

*I like basketball a lot.
*She’s a lot happier now than she was.
*I don’t go there a lot anymore.