فرق بین Just و Only

فرق بین Just و Only  

 

just

Just

?کلمه “just” ممکن دو معنی “اخیرا” یا “فقط”  معنی داشته باشه

 

1) Recently

Be careful – I just washed the floor, and it’s still wet.
(= I washed the floor a few minutes ago)
He just finished a big project.
(= he finished the project very recently)

2) Only

I have just one brother. (= I have only one brother)
I thought you were hungry, but you ate just half of your sandwich.
(= you ate only half of your sandwich, and no more)

????

Only

 

 

?در بیشتر موارد “only” میتواند به جای “just”  استفاده شود:

Only two students came to class on the day before Christmas.
= Just two students came to class on the day before Christmas.

?????

My kids only use the internet for schoolwork, not for playing games.
= My kids just use the internet for schoolwork, not for playing games.

?حتی در اصطلاح “If only…” میشود از “just” هم استفاده کرد اگر کمی ساختار را تغییر دهیم:

If only I had studied harder. I would’ve passed the test.
= If I had just studied harder, I would’ve passed the test.

?اگر  “just,” به معنی “فقط” باشد به جای آن می شود از “only” استفاده کرد اما اگر به معنی ” اخیرا” باشد نمی توان از Only به جای Just استفاده کرد.
مثالهای زیر را مشاهده نمایید:

 

Definition 2 – Same meaning
We have just one daughter. = We have only one daughter.

Definition 1 – Different meanings
I just washed the floor (a few minutes ago)
I only washed the floor (and I didn’t wash the table)

????

pizza

اگر چه به متن هم بستگی دارد:

 

“Did you clean the whole house?”
“No, I just washed the floor” (= I only washed the floor).

“Why is the floor wet?”
“Because I just washed it”
(= I recently washed it. In this case, you can’t use “only”)

 

?ترتیب کلمه

توجه نمایید با جابجایی محل “just,” در جمله معنای جمله متفاوت می شود

I just ate two pieces of pizza. ( = I recently ate two pieces of pizza)

?????
I ate just two pieces of pizza ( = I ate only two pieces, not 3 or 4 or 5)

www.salamzaban.com