فرق بین a lot of/lots of

a lot of/lots of
a lot of و lots of  هر دو غیر رسمی هستند و در مکالمه های غیر رسمی بکار می روند اما بین این دو lots of غیر رسمی تر است.
a lot of/lots of  هم با کلمات مفرد و هم با کلمات جمع به کار می رود . اگر، برخلاف ظاهرشان، این کلمات را در یک جمله مشاهده کردید این به معنای جمع بودن جمله نیست و باید به فاعل جمله دقت کنید.
نمونه ها:

مفرد
*A lot of water is wasted.
*Lots of water is wasted.
جمع
*A lot of computers are needed at schools.
*Lots of computers are needed at schools.

school

در مکالمات رسمی بجای a lot of/lots of  از plenty of  یا  much and manyاستفاده می شود.

*Plenty of water is wasted.
*Much water is wasted.
*Plenty computers are needed at schools.
*Many computers are needed at schools.

و همچنین با کلمات قبل شمارش و غیر شمارش نیز به کار می روند.

قابل شمارش
* A lot of people went to the game.
* Lots of people went to the game.
غیرقابل شمارش
* A lot of snow falls in winter.
* Lots of snow falls in winter.