ضمایر شخصی در زبان انگلیسی

ضمایر شخصی

الف- ضمایر شخصی فاعلی
ب- ضمایر شخصی مفعولی

الف- ضمایر شخصی فاعلی: بجای فاعل در جمله قرار می گیرند.

am

مفرد :

I – You –He – She – It

جمع:

We – You – They

ب- ضمایر شخصی مفعولی: بجای مفعول در جمله قرار می گیرند.

مفرد:
Me – you – him – her –it

جمع:
Us – you them