ضمایر انعکاسی در انگلیسی

ضمایر انعکاسی: در جای مفعول در جمله (برای تاکید یا بازتاب) می آید و نشان می دهد که مفعول جمله خود فاعل می باشد(shot گذشته shoot است).

 

– The man shot himself.

مرد به خودش شلیک کرده.

Myself ~ Ourselves
Yourself ~ Yourselves
Himself ~ Herself ~ Itself ~ Themselves
Myself
 

I went myself.

(من) خودم رفتم

I know myself how to answer.

خودم می دانم چطور جواب بدم

I wrote it myself.

خودم نوشتم

I cut myself.

خودم را بریدم

I burned myself.

خودم را سوزاندم
I said to myself, “don’t be afraid!”.

به خودم گفتم: نترس

The baby hurt herself.

بچه به خودش آسیب رساند
Dan himself will be at the meeting.

دن خودش در جلسه خواهد بود

she did it herself

او خودش آن کار را کرد

she went herself

خودش رفت

she’ll go herself

خودش خواهد رفت

she cut herself

خودش را برید

she is proud of herself

او به خودش می بالد

he talks to himself
او با خودش حرف می زند

he broke the cup himself

او خودش فنجان را شکست

Jane runs the business by herself.
There is no need for you to be proud of yourselves.
The dog was washing itself.