پرش به محتوا

سوالات کوتاه ضمیمه – Tag Question

سوالات کوتاه ضمیمه – Tag Question
پرسش تاییدی، سوال ضمیمه ای یا سوال کوتاه به عبارت های کوتاهی گفته می شوند که ما برای تاکید و یا تایید حرفمان در ادامه جمله می آوریم.
مثلا
امروز روز خوبیه، نه؟
تو از اینکه همراه ما اومدی خوشحالی، اینطور نیست؟
نمره ام توی درس ریاضی خوب شده، آره؟
پرونده ها رو باید برگردونم سر جاشون، درسته؟
 این عبارتهای قرمز رنگ همان سوالات تاکیدی هستند.
زبان انگلیسی هم مانند زبان فارسی از این پرسش های تاکیدی استفاده می کند.
Taq Question - سوالات کوتاه ضمیمه - Tag Question

ساختار Tag Question در زبان انگلیسی

در زباتن انگلیسی سوال های ضمیمه ای، سوال های دو کلمه ای هستند که گاهی ما برای اینکه نظر دیگران رو بپرسیم توی صحبت کردن ازشون استفاده می کنیم

Today is a wonderful day, isn’t it? ☀️
امروز روز فوق العاده ایه، اینطور نیست؟

– و یا گاهی برای گرفتن تایید از دیگران بکارش می بریم.

You don’t eat pizza, do you?
شما پیتزا نمی خورید، درسته؟

نحوه ساخت tag questions:

? ساختار tag questions از دو کلمه تشکیل می شود؛ فعل و فاعل.

We shouldn’t stay here, should we?

? اگر جمله مثبت باشد tag questions منفی است و اگر جمله منفی باشد tag questions مثبت است.

❌Your father is not at home, is he?

✅Your father is at home, isn’t he?

? فاعل tag questions همیشه باید به صورت ضمیر باشد.

❌Mary can’t speak English, can Mary?

✅Mary can’t speak English, can she?

? اگر tag question منفی باشد حتما باید به صورت مخفف استفاده شود.

❌John has broken the window, has not he?

✅John has broken the window, hasn’t he?

? اگر جمله ای با there شروع شود، tag question آن هم حتما باید با there است نه هیچ ضمیر فاعلی دیگری!

There isn’t any water here, is there? ?

? در tag questions به جای this و that از it و به جای these و those از they استفاده می کنیم.

This is your home, isn’t it? ?
These are beautiful, aren’t they???

? نکته:

اگر جمله ای با I am شروع شود، tag question آن به صورت ” aren’t I ” است.

I am studying very well, aren’t I?

? نکته

در جملات امری می توان هم برای جملات مثبت و هم برای جملات منفی از will you استفاده کرد.

Open the door, will you?

Don’t speak too fast, will you?

? نکته

در جملات امری اگر بخواهیم از کسی مودبانه خواهش کنیم باید از won’t you استفاده کنیم.

Listen to me, won’t you?

به من گوش کن، ممکنه لطفا؟

و جملاتی که با let’s شروع می شوند، tag question آنها shall we است.

Let’s have something to eat, shall we?
بیا یه چیزی بخوریم، ممکن؟

 

? نکته

جملات مثبتی که در آنها never, nothing, few, little, hardly, rarely, nobody و … وجود دارد جملات منفی در نظر گرفته می شوند، چون این کلمات “بار منفی” دارند.

پس tag question آنها را به صورت مثبت بکار می بریم.

He never wants to speak with you anymore, does he?
او دیگه هرگز نمی خواد با تو صحبت کنه درسته؟

There is little coffee in your cup, is there? ☕️

قهوه کمی توی فنجان تو هست درسته؟


مثال های بیشتر از سوالات کوتاه ضمیمه – Tag Question همراه با ترجمه

This is Monday, isn’t it?
You remembered to turn the lights off, didn’t you?
They aren’t going to chop that tree down, are they?
You will come to graduation, won’t you?
These aren’t my groceries, are they?
We should take our umbrellas, shouldn’t we?

دوشنبه است ، اینطور نیست؟
یادت بود چراغ ها رو خاموش کنی ، مگه نه؟

آنها نمی خواهند آن درخت را تیکه تیکه کنند، درسته؟
شما به مراسم فارغ التحصیلی می آیید، مگر نه؟
اینها خوار و بار من نیستند، درسته؟
ما باید چترهای مان را ببریم، نه؟

 

نکته: should, would, may, might, can, could , .. در Tag Question مثل افعال کمکی عمل می کنند.

 

You are tired, aren’t you?
The tickets cost five dollars, don’t they?

شما خسته هستید، نه؟
قیمت بلیط پنج دلار است، مگر نه؟

نکته: مراقب جملات زمان حال ساده که با فعل اصلی می آیند باشید. Tag Question اینها do و does است. 

do برای وقتی که فاعل we, they, I, you اس اسامی جمع است.

و does برای وقتی که فاعل he, she, it و اسم مفرد است.

 

You paid for dinner last night, didn’t you?
It is often stated that we use only 10 per cent of our brain, isn’t it?

شام دیشب رو تو حساب کردی، مگه نه؟
غالباً گفته می شود كه ما فقط 10٪ از مغز خود را استفاده می كنیم، این طور نیست؟

نکته: تشخیص TQ جملاتی که از دو قسمت تشکیل می شوند یعنی هم جمله پایه دارند و هم جملع پیرو کمی گیج کننده است. 

دقت کنید در این حالت ما Tag Question را برای جملات پایه می سازیم.

در یک جمله مرکب و دو قسمتی جمله پایه جمله ای است که حرف ربط یا ضمیر موصولی ندارد.

حرف ربط دهنده:

as, after, before, because, until. who, whom, whose, which, what,…

ضمیر موصولی:

what, that, whose, which, where, when, who, whom

You made that up, didn’t you?
We need one more person to make up a team, don’t we?
He has been here before, hasn’t he?
Your students can move tomorrow, can’t they?
She isn’t going, is she?
I have seen you on TV, haven’t I?

John has a lot of friends, doesn’t he?

Maryam had an accident last month, didn’t she?

You will be sorry to leave, won’t you?
Sahar has lived here a long time, has she? (Not Sahar has lived here a long time, has Sahar?)
That’s a good idea, isn’t it? (Not that’s a good idea, isn’t that?)
Beautiful day, isn’t it?
You haven’t finished packing, have you?
Moving is hard, isn’t it?

اینو تو درست کردی ، مگه نه؟
برای تشکیل یک تیم به یک نفر دیگر احتیاج داریم ، نه؟
او قبلاً اینجا بوده، مگر نه؟
دانش آموزان شما می توانند فردا حرکت کنند ، مگر نه؟
او نمی ره، آره؟
من شما را در تلویزیون دیده ام ، مگر نه؟

جان دوستان زیادی دارد اینطور نیست؟

مریم دیشب تصادف کرد نه؟
از رفتن متاسف می شوید، مگر نه؟
سحر مدتها در اینجا زندگی کرده است، نه؟
فکر خوبیه، اینطور نیست؟
روز زیباییست اینطور نیست؟
بسته بندی را تمام نکرده اید، درسته؟
نقل مکان سخت است، اینطور نیست؟


عبارتهای اسمی در زبان انگلیسی

این متن در تاریخ 18 بهمن 98 توسط مشاور سلام زبان ویرایش شد.