زمان گذشته استمراری

زمان گذشته استمراری

مفعول+Ing +فعل+Was/were+فاعل

مثال:

You were studying when she called.

Were you studying when she called?

You were not studying when she called.

کاربرد 1 : عمل قطع شده ایی در گذشته

از گذشته ساده می توانید برای نشان دادن عمل پیوسته ایی که با عمل دیگری قطع شده استفاده کنید. مثلا من داشتم کتاب می خواندم (یک عمل پیوسته) که تو آمدی. این وقفه می تواند یک عمل کوتاه تر باشد که با زمان گذشته ساده نشان داده می شود (مثلا آمدن در مثال بالا).

 • I was watching TV when she called.

وقتی او تماس گرفت (گذشته ساده- عمل کوتاه تر) من داشتم تلوزیون تماشا می کردم (گذشته استمراری- عمل پیوسته تر).

 • When the phone rang, she was writing a letter.

هنگامی که تلفن زنگ زد او درحال نوشتن نامه بود.

 • While we were having the picnic, it started to rain.
 • What were you doing when the earthquake started?
 • I was listening to my iPod, so I didn’t hear the fire alarm.
 • You were not listening to me when I told you to turn the oven off.
 • While John was sleeping last night, someone stole his car.
 • Sammy was waiting for us when we got off the plane.
 • While I was writing the email, the computer suddenly went off.
 • A: What were you doing when you broke your leg?
  B: I was snowboarding.

کاربرد 2: استفاده از یک زمان مشخص به عنوان وقفه

در نمونه های بالا وقفه ها همیشه یک عمل کوتاه تر بوده که به صورت گذشته ساده می آمد اما ما می توانیم از زمان هم به عنوان یک وقفه استفاده کنیم.

 • Last night at 6 PM, I was eating dinner.

شب گذشته در ساعت 6 بعد از ظهر من داشتم شام می خوردم.

 • At midnight, we were still driving through the desert.
 • Yesterday at this time, I was sitting at my desk at work.

نکته:

دقت کنید در زمان گذشته ساده زمان قفط برای نشان دادن اینکه این عمل کی شروع یا پایان یافته بکار می رود اما در گذشته استمراری زمان به عنوان یک وقفه در هنگام انجام عمل بکار می رود.

حال اینکه  چطور متوجه شویم این زمان فقط برای نشان دادن شروع و پایان است یا یک وقفه می باشد یعنی چطور متوجه شویم زمان گذشته ساده بکار ببریم یا گذشته استمراری فقط به نیت گوینده بستگی دارد.

Last night at 6 PM, I ate dinner.
I started eating at 6 PM.

Last night at 6 PM, I was eating dinner.
I started earlier; and at 6 PM, I was in the process of eating dinner.