زمان حال استمراری Present Progressive در انگلیسی

زمان حال استمراری

 (Present Progressive)

زمان حال استمراری Present Progressive در انگلیسی

Present Progressive

1. عملی که در زمان حال انجام می شود و رخ می دهد:

Peter is reading a book now.

زمان حال استمراری Present Progressive

2. تصمیمات قطعی که در آینده نزدیک رخ می دهد:

We are going to Basel on Saturday.

3. فعالیت های موقتی

I am working in Rome this month.

 

now3

طریقه شناختن:

شما می توانید زمان حال استمراری را از طریق وجود این قیدها تشخیص دهید (البته این قیدها همیشه در جمله بیان نمی شوند)

at the present
now
at the moment 
یا بعد از برخی کلمات آگاه کننده ،در ابتدای جمله:
Listen
be careful
Look
مثال:
Look! Hassan is coming.
Listen! I am talking with you
Be careful! I am coming

طرز ساختن حال استمراری:

ادامه جمله +مفعول+ing +فعل+(am-is-are)+فاعل

مثال:
I am listening to music

طرز منفی و سوالی کردن حال استمراری :

برای منفی کردن کافیست که بعد از افعال کمکی (not) اضافه کنیم و برای سوالی کردن (are-is-am)را به ابتدای جمله می آوریم.

I am not playing soccer.

Are you coming?
Are you drinking water?
Are we going to Semnan?
Is she playing guitar?
Is he using computer for learning English on https://salamzaban.com

 

مثال های بیشتر:

I am eating now.
I am driving in my car.
I am walking in street.
I am talking with you.
She is reading a book.
I am sitting in the park
I am going to my home.
He is watching tv.
They are thinking about it.
You are learning English on https://salamzaban.com.

I am studying to become a doctor.
I am not studying to become a dentist.
I am reading the book Tom Sawyer.
I am not reading any books right now.
Are you working on any special projects at work?
Aren’t you teaching at the university now?
You are learning English now.
You are not swimming now.
Are you sleeping?
I am sitting.
I am not standing.
Is he sitting or standing?
They are reading their books.
They are not watching television.
What are you doing?
Why aren’t you doing your homework?


شما می تواتید در نحوه کاربرد زمان حال استمراری را در مکالمه های زیر ملاحظه بفرمایید.

تمرین:
جملات زیر را یکبار سوالی و سپس منفی کنید.
1-I am listening to the radio now.
2-mehri is coming from high school.
3-she is going to take her coat.
4-we are explaining the lesson for him.