زمان آینده کامل

زمان آینده کامل
این زمان نشان می دهد که کاری در زمان آینده قبل از زمان معینی خاتمه پیدا خواهد کرد
معمولاً آینده کامل با قیدها و یا حروف ربط
after- before- when – by
همراه با زمان حال به کار می روند.
future8
I will have done it before six o’clock.
طرز ساختن آینده کامل
این زمان با آینده ساده فعل have و اسم مفعول فعل اصلی می آید
– I will have done.
– You will have seen

شکل منفی سوالی
با کلمه not بعد از افعال کمکی shall و will منفی شده و اگر این دو فعل کمکی را به ابتدای جمله بیاوریم جمله سوالی می شود.

 • I will have finished this book
 • You will have studied the English tenses
 • She will have cooked dinner
 • He will have arrived
 • We will have met Julie
 • It will have stopped raining
 • They will have left Japan
 • I will not have finished this book
 • You will not have studied the English tenses
 • She will not have cooked dinner
 • He will not have arrived
 • We will not have met Julie
 • It will not have stopped raining
 • They will not have left Japan
 • will I have finished writing this book?
 • will you have studied all the English verb tenses?
 • will she have graduated?
 • will he have got married?
 • will it have got colder?
 • will we have met your boyfriend?
 • will they have left their jobs?
 • When will I have finished writing this book?
 • Why will you have studied all the English verb tenses by tomorrow?
 • When will she have been here three weeks?
 • Why will he have got married before June?
 • Why will it have got colder by May?
 • How will we have met your boyfriend by tonight?
 • When will they have left their jobs?