زمان آینده استمراری

زمان آینده استمراری
این زمان نشان می دهد که کاری در آینده در یک زمان تعیین شده در حال انجام خواهد بود و یا یک کار طولانی تر توسط یک کار کوتاه مدت تر در آینده قطع کی شود، که معمولاً این زمان آینده استمراری با قید های:

future9

At this time, tomorrow, next month, next week

طرز ساختن آینده استمراری
این زمان با آینده ساده فعل to be و شکل ing هر فعل ساخته می شود.

I will be going –

منفی سوالی کردن آینده استمراری

با آوردن کلمه not بعد از فعل کمکی will منفی می شود و برای سوالی کردن فعل کمکی will را به ابتدای جمله می آوریم.

You will be waiting for her when her plane arrives tonight.

Will you be waiting for her when her plane arrives tonight?

You will not be waiting for her when her plane arrives tonight.

I will be watching TV when she arrives tonight.

I will be waiting for you when your bus arrives.

He will be studying at the library tonight, so he will not see Jennifer when she arrives.