پرش به محتوا

درس یازدهم

(1)

Final Four Police Hostages Released in Armenia Standoff

Final Four Police Hostages Released in Armenia Standoff


(2)

FM Zarif Calls for Expansion of Tehran-Islamabad Ties

FM Zarif Calls for Expansion of Tehran-Islamabad Ties

Expansion

Expansion

Expansion

Expansion

Expansion

Expansion


(3)

New Pakistani envoy submits credentials

New Pakistani envoy submits credentials

submits

submits


مرور کلمات:

لطفا فردا سعی کنید باشنيدن تلفظ این لغات تصویر و خبر مربوط به آنها را بیاد بیاورید:

78=76+2

78=76+2

photo_2016-07-29_08-50-18

photo_2016-07-29_08-50-23