پرش به محتوا

درس پانزدهم

(1)

China Criticizes US, Japan, Australia for ‘Fanning’ Tensions

China Criticizes US, Japan, Australia for ‘Fanning’ Tensions

Fan

Fan


(2)

Foreign trade exceeds $ 28bn

Foreign trade exceeds $ 28bn

EXCEED = pass

EXCEED = pass

EXCEED = pass

EXCEED = pass

EXCEED = pass

EXCEED = pass


(3)

Iran’s Next Presidential Election Slated for May 19, 2017

Iran’s Next Presidential Election Slated for May 19, 2017

slate=schedule; plan.

slate=schedule; plan.

slate=schedule; plan.

slate=schedule; plan.

slate=schedule; plan.

slate=schedule; plan.

slate=schedule; plan.

slate=schedule; plan.


(4)

Trump Overtakes Clinton in US Presidential Race, Poll Shows

Trump Overtakes Clinton in US Presidential Race, Poll Shows

Overtake

Overtake


(5)

Cabinet holds weekly session

Cabinet holds weekly session


(6)

China slams US, Japan, Australia for ‘fanning tensions

China slams US, Japan, Australia for ‘fanning tensions


(7)

Researchers apply nanotech. to reinforce welding joints

Researchers apply nanotech. to reinforce welding joints

reinforce =strengthen,fortif

 

reinforce =strengthen,fortif

 

 


(8)

Turkey Orders Detention of 47 More Journalists: Government Official

Turkey Orders Detention of 47 More Journalists: Government Official

Detention

Detention

Detention

Detention


(9)

Gunmen in Armenia Take Paramedics Hostage

Gunmen in Armenia Take Paramedics Hostage


مرور کلمات:

لطفا فردا سعی کنید باشنيدن تلفظ این لغات تصویر و خبر مربوط به آنها را بیاد بیاورید:

97=91+6

97=91+6