پرش به محتوا

درس هفدهم

(1)

Australians protest against teen abuse in detention centers

Australians protest against teen abuse in detention centers


(2)

Fiery Crash of Hot Air Balloon Kills 16 in Central Texas

Fiery Crash of Hot Air Balloon Kills 16 in Central Texas


(3)

Japan, new rival for Boeing, Airbus on selling plane to Iran

Japan, new rival for Boeing, Airbus on selling plane to Iran

rivalry

rivalry


مرور کلمات:

لطفا فردا سعی کنید باشنيدن تلفظ این لغات تصویر و خبر مربوط به آنها را بیاد بیاورید:

100=99+1

100=99+1