پرش به محتوا

درس هجدهم

(1)

Border Guards Seize Two Tons of Illicit Drugs Southeast of Iran

Border Guards Seize Two Tons of Illicit Drugs Southeast of Iran

Illicit

Illicit


مرور کلمات:

لطفا فردا سعی کنید باشنيدن تلفظ این لغات تصویر و خبر مربوط به آنها را بیاد بیاورید:

101=100+1

101=100+1