درس هجدهم

(1)

Border Guards Seize Two Tons of Illicit Drugs Southeast of Iran

Border Guards Seize Two Tons of Illicit Drugs Southeast of Iran

Illicit

Illicit


مرور کلمات:

لطفا فردا سعی کنید باشنيدن تلفظ این لغات تصویر و خبر مربوط به آنها را بیاد بیاورید:

101=100+1

101=100+1