پرش به محتوا

درس سوم

France declares 3-day national mourning after Nice attack

France declares 3-day national mourning after Nice attack

mourning

mourning

mourning

mourning


مرور کلمات:

لطفا فردا سعی کنید باشنيدن تلفظ این لغت تصویر و خبر مربوط به آن را بیاد بیاورید:

دیروز فقط یه لغت! خوب باید جمعه با روزهای دیگه یه فرقی داشته باشه!!!

دیروز فقط یه لغت! 🙂 خوب باید جمعه با روزهای دیگه یه فرقی داشته باشه!!