پرش به محتوا

درس دوازدهم

(1)

Kashmir tourism crippled due to unrest

Kashmir tourism crippled due to unrest

 

cripple

cripple


(2)

Turkish Envoy Hails Iran’s Support Amid Coup

Turkish Envoy Hails Iran’s Support Amid Coup


(3)

Mehdi Taremi Named Iran Professional League Player of the Year

Mehdi Taremi Named Iran Professional League Player of the Year


(4)

Australia Warns against Assuming All Attacks “Terrorism” after Munich Shooting

Australia Warns against Assuming All Attacks “Terrorism” after Munich Shooting


مرور کلمات:

لطفا فردا سعی کنید باشنيدن تلفظ این لغات تصویر و خبر مربوط به آنها را بیاد بیاورید:

79=78+1

79=78+1