حالت اضافه یا حالت ملکی و انواع s در انگلیسی

حالت اضافه یا حالت ملکی و انواع s در انگلیسی

حالت اضافه برای مالکیت بکار می رود و مالک یا نام مربوط به انسان است یا غیر انسان.

الف- اگر مالک نام مربوط به غیر انسان باشد بین دو اسم (of) بکار می رود.

حالت اضافه یا حالت ملکی و انواع s در انگلیسی

-the leaf of the tree.

ب-اگر مالک نام مربوط به انسان باشد بعد از نام انسان (‘s) اضافه می شود.

-Hassan’s book.

یادآوری۱:

اگر نام مالک مربوط به انسان با (s) جمع بسته شده باشد فقط بعد از (s)جمع آپاستروف (‘)بکار می رود .
مدرسه دختران girls’ school

یادآوری ۲:

اگر شیئی دارای چند مالک باشد (‘s) را به آخرین اسم اضافه می کنیم.

یادآوری ۳:

معمولاً وقتی (‘s) به آخر اسم شغل یا حرف یا مالک اضافه شود از بکار بردن نام مکان مثل مغازه، storeفروشگاه و… خودداری می شود.

– I must go to the butcher’s.

(s) جمع مثل (book(s و دیگری (s) سوم شخص مثل:
– He runs very fast.

حالت اضافه یا حالت ملکی و انواع s در انگلیسی

شما می تواتید در نحوه کاربرد ساختار ملکی را در مکالمه های زیر ملاحظه بفرمایید.

چگونه گرامر انگلیسی خود را تقویت کنیم؟

بهترین راه یادگیری گرامر انگلیسی، یادگیری آن در قالب متن ها و مکالمه است. اینطوری گرامر را به صورت عمیق و کاربردی یاد می گیرید.

راه دیگر برای تقویت گرامر انگلیسی نوشتن هست. سعی کنید همیشه متن های کوتاه بنویسید و هر دو یا سه روز بعد متن هایتان را ویرایش کنید و اشتباهات متداول گرامری تان را پیدا کرده و حل کنید.