جملات شرطی در انگلیسی

جملات شرطی در انگلیسی

جملات شرطی در انگلیسی

گرامر جملات شرطی در زبان انگلیسی یکی از مهمترین بخش های دستور زبان انگلیسی است.

این مبحث معمولا در سطوح متوسط و پیشرفته انگلیسی تدریس می شوند.

جملات شرطی در مکالمه و نوشتن بسیار پرکاربرد هستند.

و یکی از موضوعات اصلی آزمون های مختلف زبان انگلیسی به شمار می آیند.

بنابراین یادگیری این جملات بسیار ضروری است.

البته قواعد مربوط به جملات شرطی تا حدی فرار است

و ممکن است بعد از یادگیری کامل چندبار مجبور شوید به توضیحات این مبحث رجوع کنید.

این امر کاملا طبیعی است.

اگر سعی کنید این جملات را در صحبت ها و نوشته هایتان استفاده کنید به مرور این مشکل رفع می شود.

 

جمله شرطی چیست؟

جمله شرطی از دو جمله کوتاه تشکیل می شود؛

  1. if clause
  2. main clause

 

 

if clause  در جملات شرطی

جمله کوتاه if clause  با if  شروع می شود و از احتمال صحبت می کند ( اگر من پلیس شوم،….)

 

 

 جمله پایه (main clause)

 جمله پایه (main clause) نتیجه را در صورت روی دادن آن اتفاق شرح می دهد. (……، همه دزدها را دستگیر می کنم.)

 

مثال:

If I’m surfing the Web, I use Google.

اگر در اینترنت جستجو کنم از گوگل استفاده می کنم.

.
If I’m surfing the Web, جمله شرط ( if clause)
I use Google جمله پایه (result clause) است.

 

نکته:

البته در زبان انگلیسی جملات دیگری نیز وجود دارند که از نظر مفهومی شبیه به جملات شرطی هستند، آنها هم از دو شبه جمله تشکیل می شوند و از هدف، رابطه ی علت و معلولی، مقابله و… صحبت می کنند.

If it rains tomorrow, we will cancel our picnic. (Conditional)
Since it rained, we canceled the picnic. (Cause/effect)
It may rain, but that won’t affect our picnic. (Contrast)
Although it’s raining, we’re still having the picnic. (Concession)
We must have picnic so that the food isn’t wasted. (Purpose)

اگر فردا باران ببارد، پیک نیک خود را لغو خواهیم کرد. (شرطی)
چون باران بارید، پیک نیک را لغو کردیم. (علت/ معلول)
ممکن است باران ببارد، اما این بر پیک نیک ما تأثیر نخواهد گذاشت. (تضاد)
اگرچه باران می بارد، ما هنوز پیک نیک می گیریم. (امتیاز)
باید پیک نیک داشته باشیم که مواد غذایی تلف نشود. (هدف)

اما باید توجه داشته باشیم که این جملات را با جملات شرطی اشتباه نگیریم!

 

انواع جملات شرطی

ما سه نوع جمله شرطی داریم:

 

جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی

جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی

جملات شرطی نوع اول در زبان انگلیسی

 

 

این سه نوع نه تنها از نظر ظاهر بلکه از نظر مفهوم هم کاملا با هم متفاوتند.


مطالب مرتبط:

شرطی نوع اول در زبان انگلیسی

شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی

شرطی نوع سوم در زبان انگلیسی

جمله شرطی با unless

wish در جملات شرطی نوع اول

Even though و even if در جملات شرطی

If not و unless در جملات شرطی

Only if و not unless در جملات شرطی

دوره کلمات تافل و آیلتس

این متن در تاریخ 18 بهمن 98 توسط مشاور سلام زبان ویرایش شد.