افعال با قاعده و بی قاعده

 verbs

 

افعال با قاعده و بی قاعده لازم است که حفظ شوند و راهی جز حفظ شدن برای یادگیریشان نیست.

تقریبا فهرست مناسبی از افعال با قاعده و بی قاعده در لینک زیر موجود است.

افعال با قاعده و بی قاعده