اشتباهات رایج در زبان انگلیسی: کاربرد صحیح فعل Go

? اشتباهات رایج در زبان انگلیسی ?

کاربرد صحیح فعل Go

❌Don’t say: When exam is over I go to gym.
✔️Say: When exam is over I go gym.

 

عبارتِ go to home یک عبارت غلط است که گاهی زبان آموزان به اشتباه آن را به کار می برند. در این موقعیت از حرف اضافه to نباید استفاده شود.