درس دوم – روزهای هفته

درس دوم – روزهای هفته

weekdays

الف) لغات و اصطلاحات جدید

  روزهای هفته Weekdays
شنبه Saturday
یکشنبه Sunday
دوشنبه Monday
سه شنبه Tuesday
چهارشنبه Wednesday

 آخر هفته weekend

 پنچ شنبه Thursday
جمعه Friday

Time expressions  اصطلاحات زمان

in the morning در صبح
in the afternoon در بعداز ظهر
in the evening در عصر
on weekdays در روزهای هفته
on the weekend در آخر هفته


ب) مکالمه

lesson2weekdays

Mina: What do you do in the afternoons?
Zahra: Well, I go to the gym on Mondays and Wednesdays.
Mina: How about Friday mornings?
Zahra: I stay at home and relax.
Mina: But I help my mother.
Zahra: That sounds great! When do you study?
Mina: In the morning.
Zahra: let’s go to the library on Sunday afternoon.
Mina: That’s fine. I let’ll you know.

مینا: بعداز ظهرها چکار می کنی؟
زهرا: خب دوشنبه ها و چهارشنبه ها من می رم باشگاه.
مینا: جمعه صبح ها چطور؟
زهرا: خونه می مونم و استراحت می کنم.
مینا: اما من به مادرم کمک می کنم.
زهرا: به نظر عالیه! چه وقت درس می خونی؟
مینا: صبح
زهرا: بیا یکشنبه بعد از ظهر بریم کتابخونه.
مینا: خوبه، بهت خبر می دم.


ج) سوال درباره فعالیت های روزانه

lesson2weekdays

What do you do in the mornings? I eat breakfast.
What do you do in the afternoons? we study our lessons.
What do you do in the evenings? I watch TV.
What do you do on friday mornings? we visit our relatives.
What do you do on Saturday evenings? I help my mom.

صبح ها چکار می کنی؟ من صبحانه می خورم.
بعداز ظهرها چکار می کنی؟ درسهایمان را می خوانیم.
عصرها چکار می کنی؟ من تلوزیون تماشا می کنم.
جمعه صبح ها چکار می کنید؟ به دیدن فامیل می ریم.
عصرهای شنبه چکار می کنی؟ به مادرم کمک می کنم.

When/What days do you go to school? Every weekday.
When/What days do you go shopping? Every Thursday afternoon.
When/What days do you play sports? On Sunday evenings.
When/What days do you study your English? On Monday mornings.
When/What days do you go to the library? On Saturdays, Tuesdays and Wednesdays.

چه وقت/ چه روزهایی به مدرسه می روی؟ هر روز
چه وقت/چه روزهایی به خرید می روی؟ هر پنج شنبه بعداز ظهر
چه وقت/ چه روزهایی ورزش می کنی؟ یکشنبه عصرها
چه وقت/ چه روزهایی انگلیسی مطالعه می کنید؟ دوشنبه صبح ها
چه وقت/ چه روزهایی به کتابخانه می روید؟ شنبه ها، سه شنبه ها و چهارشنبه ها


د) اوقات شبانه روز

 lesson2weekdays2

day روز
sunrise طلوع خورشید
morning صبح
midday/noon ظهر
afternoon بعدازظهر
sunset غروب خورشید
evening عصر
midnight نیمه شب
night شب