درس هفتم – معرفی

درس هفتم – معرفی

بخش اول:

درس ششم - احوالپرسی-بخش دوم

G:

Good evening, everyone

عصر بخیر همه


I:

Fred, this is Jon.

فِرِد این جان است


J:

Nice to meet you Jon.

از ملاقات تو خوشحالم جان

Nice to meet you Fred.

از ملاقات تو خوشحالم فِرِد


تمرین 1 :

لطفا از روی این جملات بخوانید، صدای حود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

@salamzabanchat


بخش دوم:

What is your name?

اسم تو چیست؟

My name is Amin.

اسم من امین است

What’s your name?

اسم تو چیست؟

I’m Mina.

اسم من مینا است

There is a girl in the classroom

You tell me your name.

اسم های خود را به من بگویید

My name is Ali

اسم من علی است

I’m Negin Amiri

من نگین امیری هستم

What’s your first name?

اسم کوچک (نام) تو چیست؟

My first name is Sara.

اسم کوچک من سارا است

What’s your last name?

نام خانوادگی شما چیست؟

My last name is Kamrani.

نام خانوادگی من کامرانی است

How do you spell your last name?

چگونه نام خانوادگی ات را هجی می کنی؟

Kamrani, K-A-M-R-A-N-I


تمرین 2 :

لطفا به سوالات زیر پاسخ دهید، صدای خود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

@salamzabanchat

What’s your first name?

What’s your last name?

How do you spell your first name?


بخش سوم:

Sit down

بشین/بنشینید

please

لطفا

I’m your English teacher

من معلم انگلیسی شما هستم

hello class

سلام کلاس (سلام بچه ها

now

حالا

you say

شما بگویید

one by one

یکی یکی

excuse me

ببخشید