درس پنجم – اشیاء

درس پنجم – اشیاء

door

black board

desk

chair

chair

notebook

notebook

eraser

eraser

pen

pen

pencil

pencil


تمرین :

لطفا از روی کلمات بخوانید، صدای حود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

@salamzabanchat