درس اول – شخصیت افراد

درس اول – شخصیت افراد

personality

Angry

Angry

Nervous
Nervous

Careless
Careless

Funny
Funny

Cruel
Cruel

Rude
Rude

Selfish
Selfish

Neat
Neat

Helpful
Helpful

 Hard working
Hard-working

Talkative

Talkative

Clever
Clever

Kind
Kind

Serious
Serious

Patient

Patient

Upset
Upset

Brave
Brave

Friendly
Friendly

Shy
Shy

Careful

Careful


تمرین :

لطفا از روی جملات و مکالمه بالا بخوانید، صدای حود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

از روی هر جمله هم یکبار با خط زیبا بنویسید.

@salamzabanchat