درس اول – ملیت

درس اول – ملیتnationality

الف) شما اهل کجا هستید؟

 

Iranian

Iranian

I am from Iran.

من اهل ایران هستم

I am Iranian.

من ایرانی هستم

French
French

I am from France.

من اهل فرانسه هستم

I am french.

من فرانسوی هستم

British
British

I am from England.

من اهل انگستان هستم

I am English.

من انگلیسی هستم

Chinese
Chinese

I am from China.

من اهل چین هستم

I am Chinese.

من چینی هستم

Spanish
Spanish

I am from Spain.

من اهل اسپانیا هستم

I am Spanish.

من اسپانیایی هستم

Brazilian
Brazilian

Spanish

I am from Brazil.

من اهل برزیل هستم

I am Brazilian.

من برزیلی هستم


ب) مکالمه

درس اول - ملیت

Hello
Hi who is this?
This is my cousin Dan. He is originally from France.
Nice to meet you
Nice to meet you too
Can he speak Persian?
Yes he speaks French, English and a little Persian.
Welcome to our school. How do you like it in Iran?
Iran is great! I love it. It’s a beautiful country.

سلام

سلام این کیه؟

ایشون پسر داییم دن هست. اصالتا اهل فرانسه است.

از ملاقات تون خوشبخبتم

منم از ملاقات شما خوشبختم.

می تونه فارسی صحبت کنه؟

آره، فرانسوی و انگلیسی و یه کم فارسی صحبت می کنه

به مدرسه ما خوش آمدی. ایران چطوره؟

ایران عالیه. عاشقشم. کشور زیباییه

 


درس اول - ملیت3

Is he from England?
آیا او اهل انگلستان است؟

Yes, he is
به همینطوره

No, he’s not
نه اینطور نیست

Is Mina from china?
Yes, she is
No, she’s not
Are you from Iran?
Yes, I am
No, I’m not
Are you from Brazil?
Yes, we are
No, we’re not
Are they from Spain?
Yes, they are
No, they’re not
Is she from France?
Yes, she is
No, she’s not


درس اول - ملیت2

Are you Iranian?
آیا شما ایرانی هستید؟
Yes, I am
بله اینطوره
No, I’m not
نه اینطور نیست

Are you British?
Yes, we are
No, we’re not
Is he Brazilian?
Yes, he is
No, he’s not
Is she French?
Yes, she is
No, she’s not
Are they Spanish?
Yes, they are
No, they’re not


درس اول - ملیت1

Where are you from?
شما اهل کجا هستید؟
I am from England.
من اهل انگلستانم

Where is he from?
He is from Brazil.
Where is she from?
She is from China.
Where are they from?
They are from France.
Where is our teacher from?
She is from Spain.


نکته:

وقتی می خواهیم املای یک کلمه به انگلیسی بپرسیم اینطور سوال می کنیم:

چطور کلمه pencil را اسپل می کنی (حرف به حرف می گی)؟

How do you spell “pencil”?

P-E-N-C-I-L

و کدام برای “کلمه کفش” به انگلیسی درس است S-H-O-O-S یا S-H-O-E-S ؟

And which is correct for کفش in English, S-H-O-O-S or S-H-O-E-S?
S-H-O-E-S.


تمرین :

لطفا از روی جملات و مکالمه بالا بخوانید، صدای حود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

از روی هر جمله هم یکبار با خط زیبا بنویسید.

@salamzabanchat