درس اول – آشنایی با حروف الفبا

درس اول – آشنایی با حروف الفبا

زبان انگلیسی 26 حرف دارد. برای آنکه بتوانید خواندن و نوشتن زبان انگلیسی را یادبگیرید باید ابتدا با این حروف آشنا شوید

حروف الفبای زبان انگلیسی به دوشکل نوشته می شوند؛ 1) حروف بزرگ 2) حروف کوچک

 

1. حروف بزرگ:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

2. حروف کوچک

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


تمرین 1:

به فایل صوتی چند بار گوش کنید سپس تلفط حروف را تمرین کنید و بعد صدای خود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

@salamzabanchat


نحوه نوشتن حروف بزرگ زبان انگلیسی


تمرین 2:

لطفا در یک دفتر سه خط از روی حروف بنویسید و عکس آن را از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

@salamzabanchat


نحوه نوشتن حروف کوچک زبان انگلیسی


تمرین 3 :

لطفا در یک دفتر دو یا سه خط از روی حروف بنویسید و عکس آن را از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید.

@salamzabanchat


exam

نکته امتحانی:

  1. در امتحان ممکن است از شما بخواهند حروف الفبا را به ترتیب بنویسید یا چند کلمه به شما بدهند و از شما بخواهند آنها را به ترتیب حروف الفبا مرتب کنید. به همین دلیل ترتیب حروف الفبا را حتما بلد باشید و حفظ کنید.
  2. در امتحان ممکن است حروف بزرگ را به شما بدهند و از شما بخواهند حرف کوچک آن را بنویسید یا برعکس حرف کوچک را به شما بدهند و از شما بخواهند حرف بزرگ آن را بنویسید.