ترجمه و معادل عبارت “قوز بالا قوز” به انگلیسی همراه با مثال

ترجمه و معادل عبارت “قوز بالا قوز” به انگلیسی می شود: double whammy   ِDouble whammy: two bad things that happen together or one after the other مثال و جملات نمونه اصطلاح “قوز بالا قوز” به انگلیسی: -the double whammy of higher prices and more taxes. -Farmers have faced the double whammy of a freeze اطلاعت بیشتر دربارهترجمه و معادل عبارت “قوز بالا قوز” به انگلیسی همراه با مثال[…]