دسته: Simple English News Lessons

درس بیست و یکم

(1) (2) (3) (4) (5) British special forces have been pictured on the front line in Syria for the first time. (6) (7) (8) مرور کلمات: لطفا فردا سعی کنید باشنيدن تلفظ این لغات تصویر...

درس بیستم

(1) (2) (3) (4) Former Iranian President Mahmoud Ahmadinejad has written a letter to US President Barack Obama, urging him to “recognize nations’ rights and show respects for other nations’ cultures and independence”. (5)...

درس نوزدهم

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)   integrity     (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) مرور کلمات: لطفا فردا سعی کنید باشنيدن تلفظ این لغات تصویر...

درس هجدهم

(1) مرور کلمات: لطفا فردا سعی کنید باشنيدن تلفظ این لغات تصویر و خبر مربوط به آنها را بیاد بیاورید:

درس هفدهم

(1) (2) (3) مرور کلمات: لطفا فردا سعی کنید باشنيدن تلفظ این لغات تصویر و خبر مربوط به آنها را بیاد بیاورید:

درس شانزدهم

(1) !!!amount to torture (2) دوستان، مطالب قبلی این کانال به مرور در دل اخبار جدید مرور می شوند پس نگارن یادگیری آن ها نباشید. * ما هر کلمه را حداقل 5 بار تکرار...

درس پانزدهم

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)   reinforce =strengthen,fortif     (8) (9) مرور کلمات: لطفا فردا سعی کنید باشنيدن تلفظ این لغات تصویر و خبر مربوط به آنها را بیاد بیاورید:

درس چهاردهم

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) مرور کلمات: لطفا فردا سعی کنید باشنيدن تلفظ این لغات تصویر و خبر مربوط به آنها را بیاد بیاورید: