درس نهم- معرفی یک همکلاسی

Listen to the students talking in the school yard. Sara: Who is that girl? Mehri: That’s Fatima. She’s our new classmate. Sara: Let’s talk to her. Mehri: Hi, Fatima. This is Sara. Sara: Nice to meet you, Fatima. Fatima: Nice to meet you, too. Sara: Welcome to our school. Fatima: Thank you. به این دانش اطلاعت بیشتر دربارهدرس نهم- معرفی یک همکلاسی[…]

درس هشتم- اولین جلسه کلاس انگلیسی

Listen to the teacher greeting her students in class. Teacher: Hi, class! I am Ahmadi, your English teacher. Class: Hello, Mr. Ahmadi. Teacher: Now you say your names one by one. You, please. What’s your name? Milad: I’m Milad Parsapoor. Teacher: Excuse me. How do you spell your last name? Milad: Parsapoor, P-A-R-S-A-P-O-O-R Teacher: Thank اطلاعت بیشتر دربارهدرس هشتم- اولین جلسه کلاس انگلیسی[…]

درس هفتم – معرفی

درس هفتم – معرفی بخش اول: G: Good evening, everyone عصر بخیر همه I: Fred, this is Jon. فِرِد این جان است J: Nice to meet you Jon. از ملاقات تو خوشحالم جان Nice to meet you Fred. از ملاقات تو خوشحالم فِرِد تمرین 1 : لطفا از روی این جملات بخوانید، صدای حود را اطلاعت بیشتر دربارهدرس هفتم – معرفی[…]

درس ششم – احوالپرسی

درس ششم – احوالپرسی بخش اول:   A: Hello سلام Hi سلام B: How are you? حال شما چطوره؟ حالت چطوره؟ Fine thanks خوبم ممنون C: Hi, I’m Tom. سلام من تام هستم Hi Tom. I’m Ana. سلام تام. من آنا هستم تمرین 1: لطفا از روی این جملات بخوانید، صدای حود را ضبط کنید اطلاعت بیشتر دربارهدرس ششم – احوالپرسی[…]

درس چهارم – رنگها

درس چهارم – رنگها   تمرین 1: رنگ ها را بخوانید و صدای خود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید. @salamzabanchat   تمرین 2: لطفا از روی رنگ ها بنویسید و از نوشته خود عکس بگیرید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید. @salamzabanchat

درس سوم – اعداد در زبان انگلیسی

درس سوم – اعداد در زبان انگلیسی     تمرین 1: الف) از روی اعداد 0 تا 10 بخوانید و صدای خود را ضبط کنید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید. @salamzabanchat ب) از روی اعداد 0 تا 10 بنویسید و از نوشته خود عکس بگیرید و از طریق تلگرام برای ما ارسال بفرمایید. اطلاعت بیشتر دربارهدرس سوم – اعداد در زبان انگلیسی[…]

درس دوم- نوشتن اسم و فامیل به زبان انگلیسی

درس دوم- نوشتن اسم و فامیل به زبان انگلیسی برای اینکه بتوانید اسم و فامیل خود را به زبان انگلیسی بنویسید باید معادل انگلیسی حروف فارسی را یاد بگیرید: آ – اَ – ع = Aa اُ = Oo اِ = Ee او = OO ب = Bb پ = Pp ت – ط  = اطلاعت بیشتر دربارهدرس دوم- نوشتن اسم و فامیل به زبان انگلیسی[…]

درس اول – آشنایی با حروف الفبا

درس اول – آشنایی با حروف الفبا زبان انگلیسی 26 حرف دارد. برای آنکه بتوانید خواندن و نوشتن زبان انگلیسی را یادبگیرید باید ابتدا با این حروف آشنا شوید حروف الفبای زبان انگلیسی به دوشکل نوشته می شوند؛ 1) حروف بزرگ 2) حروف کوچک   1. حروف بزرگ: A B C D E F G اطلاعت بیشتر دربارهدرس اول – آشنایی با حروف الفبا[…]