نمونه اجازه نامه شروع کار – Authorize Work to Be Done

Authorize Work to Be Done یکی از مهمترین نکات در یادگیری یک زبان توجه به فرهنگ حاکم بر آن زبان می باشد. زندگی آمریکایی یک ویژگی بارزی که دارد شفافیت آن است. به نمونه نامه های زیر توجه نمایید. آمریکایی ها برای انجام معمولی ترین کارهای روزمره به شفافیت اهمیت می دهند و نحوه شروع اطلاعت بیشتر دربارهنمونه اجازه نامه شروع کار – Authorize Work to Be Done[…]

رضایت نامه و وکالتنامه پزشکی-درمانی Authorize Medical Treatment

اسناد و مدارک رضایت نامه و وکالتنامه پزشکی-درمانی Authorize Medical Treatment Sample Letter #1 John and Jane Doe grant permission to Eric Johnson to act on our behalf to authorize necessary medical treatment for our son, Robert, while we are traveling abroad. This authorization is effective until July 30. NOTE: Make sure you sign and اطلاعت بیشتر دربارهرضایت نامه و وکالتنامه پزشکی-درمانی Authorize Medical Treatment[…]

متن ارائه وکالتنامه به زبان انگلیسی – Authorize Legal Representation

متن ارائه وکالتنامه به زبان انگلیسی – Authorize Legal Representation متن های زیر نمونه نامه های اجازه وکالتنامه در مسائل مختلف می باشند. Sample Letter #1 My husband, John Doe, and I authorize you to act on our behalf in defending us in the tax matter that we discussed with you last week. The information اطلاعت بیشتر دربارهمتن ارائه وکالتنامه به زبان انگلیسی – Authorize Legal Representation[…]

Authorize a Study or Report

Sample Letter #1 The Doe Corporation authorizes you to conduct the hair care study outlined in your proposal, with the understanding that it will not involve animal subjects. Please proceed as you have outlined in your proposal and report your progress to me weekly. The corporation asks that you complete the study no later than اطلاعت بیشتر دربارهAuthorize a Study or Report[…]