دسته: دستور-زمان ها

زمان حال کامل

همه ما در زندگی تجربه های جالب و یا حتی ناراحت کننده ایی داشته ایم که ممکن است حرف زدن درباره آنها دیگران را غافلگیر یا شگفت زده کند مثلا من یکبار به سختی...

زمان حال کامل (ماضی نقلی) (Present Perfect)

زمان حال کامل (ماضی نقلی) (Present Perfect) ادامه جمله+مفعول+ قسمت سوم فعل+(have- has)+فاعل طریقه شناختن(سه طریق) الف- اگر عملی در گذشته در وقت نامعلومی انجام شده باشد حال کامل است یعنی اگرجمله ای قید...

زمان آینده استمراری

زمان آینده استمراری این زمان نشان می دهد که کاری در آینده در یک زمان تعیین شده در حال انجام خواهد بود، که معمولاً این زمان آینده استمراری با قید های: At this time,...

زمان آینده کامل

زمان آینده کامل این زمان نشان می دهد که کاری در زمان آینده قبل از زمان معینی خاتمه پیدا خواهد کرد معمولاً آینده کامل با قیدها و یا حروف ربط after- before- when –...

زمان حال کامل استمراری

Present Perfect Progressive (Present Perfect Continuous) زمان حال کامل استمراری فاعل+ have/has + been+ فعل + ing + مفعول این زمان نشان می دهد که کاری در گذشته در یک زمان معین یا نامعین...

زمان آینده کامل استمراری

 Future Perfect Progressive ( Future Perfect Continous). زمان آینده کامل استمراری موقعی به کار می رود که می خواهید بگویید یا بدانید تا چقدر یک کاری در یک زمانی در آینده در حال انجام...

زمان حال استمراری

زمان حال استمراری (Present Progressive) ادامه جمله +مفعول+ing +فعل+(am-is-are)+فاعل زمان حال استمراری برای بیان انجام کاری که هنوز ادامه دارد بکار می رود. I am eating now. I am driving in my car I...

زمان آینده در گذشته

زمان آینده در گذشته این زمان نشان می دهد که کاری در گذشته به صورت آینده بوده است، به این معنی که وقتی عملی را در گذشته به صورت آینده بوده است بخواهند در...

گذشته ساده

گذشته ساده   ادامه جمله+مفعول+گذشته فعل+فاعل نشان می دهد که کاری در گذشته بدون قید و شرط انجام گرفته که معمولاً در این جملات باید یک قید زمان که دلالت به گذشته کند وجود...

زمان گذشته استمراری

زمان گذشته استمراری مفعول+Ing +فعل+Was/were+فاعل مثال: You were studying when she called. Were you studying when she called? You were not studying when she called. کاربرد 1 : عمل قطع شده ایی در گذشته...