زمان آینده

future   ما زمان آینده را با شش فرم نشان می دهیم: 1. will: پیش بینی، گمان و اقدامات خود به خود 2. be going to: اتفاق های برنامه ریزی شده ونتایجی که به طور منطقی رخ می دهند (sth. is going to happen) 3. حال استمراری: اتفاق های برنامه ریزی شده برای آینده نزدیک اطلاعت بیشتر دربارهزمان آینده[…]

زمان حال کامل (ماضی نقلی) (Present Perfect)

زمان حال کامل (ماضی نقلی) (Present Perfect) همه ما در زندگی تجربه های جالب و یا حتی ناراحت کننده ایی داشته ایم که ممکن است حرف زدن درباره آنها دیگران را غافلگیر یا شگفت زده کند مثلا من یکبار به سختی با یک کامیون تصادف کردم و تجربه چشیدن طعم مرگ را داشته ام یا اطلاعت بیشتر دربارهزمان حال کامل (ماضی نقلی) (Present Perfect)[…]

زمان آینده استمراری

زمان آینده استمراری این زمان نشان می دهد که کاری در آینده در یک زمان تعیین شده در حال انجام خواهد بود و یا یک کار طولانی تر توسط یک کار کوتاه مدت تر در آینده قطع کی شود، که معمولاً این زمان آینده استمراری با قید های: At this time, tomorrow, next month, next اطلاعت بیشتر دربارهزمان آینده استمراری[…]

زمان آینده کامل

زمان آینده کامل این زمان نشان می دهد که کاری در زمان آینده قبل از زمان معینی خاتمه پیدا خواهد کرد معمولاً آینده کامل با قیدها و یا حروف ربط after- before- when – by همراه با زمان حال به کار می روند. I will have done it before six o’clock. طرز ساختن آینده کامل اطلاعت بیشتر دربارهزمان آینده کامل[…]

زمان حال کامل استمراری

Present Perfect Progressive زمان حال کامل استمراری فاعل+ have/has + been+ فعل + ing + مفعول برای اینکه مفهوم زمان حال کامل استمراری را درک کنیم ابتدا باید درک درستی از زمان حال کامل داشته باشیم. وقتی در صحبتهای مان می خواهیم بگوییم کاری از زمان گذشته شروع شده و تا اکنون ادامه دارد از اطلاعت بیشتر دربارهزمان حال کامل استمراری[…]

زمان آینده کامل استمراری ( Future Perfect Continuous /Progressive)

زمان آینده کامل استمراری ( Future Perfect Continuous /Progressive) ما از این زمان هنگامی استفاده می کنیم که بخواهیم بگوییم تا زمان خاصی در آینده یک کار در حال انجام خواهید بود. مثلا By the year 2030, people will have been using Salamzaban.com for 24 years. تا سال 2030، بیست و چهارسال خواهد بود که مردم اطلاعت بیشتر دربارهزمان آینده کامل استمراری ( Future Perfect Continuous /Progressive)[…]

زمان حال استمراری Present Progressive

زمان حال استمراری (Present Progressive) 1. عملی که در زمان حال انجام می شود و رخ می دهد: Peter is reading a book now. 2. تصمیمات قطعی که در آینده نزدیک رخ می دهد: We are going to Basel on Saturday. 3. فعالیت های موقتی I am working in Rome this month.   طریقه شناختن: شما می توانید اطلاعت بیشتر دربارهزمان حال استمراری Present Progressive[…]

 The Simple Past (گذشته ساده)

 The Simple Past (گذشته ساده) نشان می دهد عملی در گذشته رخ داده و به پایان رسیده I visited Shiraz last week. I saw a movie yesterday. I didn’t see a play yesterday. Last year, I traveled to Japan. Last year, I didn’t travel to Korea. Did you have dinner last night? She washed her car. اطلاعت بیشتر درباره The Simple Past (گذشته ساده)[…]

زمان گذشته استمراری

زمان گذشته استمراری مفعول+Ing +فعل+Was/were+فاعل مثال: You were studying when she called. Were you studying when she called? You were not studying when she called. کاربرد 1 : عمل قطع شده ایی در گذشته از گذشته ساده می توانید برای نشان دادن عمل پیوسته ایی که با عمل دیگری قطع شده استفاده کنید. مثلا من اطلاعت بیشتر دربارهزمان گذشته استمراری[…]

زمان آینده با will

فاعل+shall/will+مصدر بدون to+ مفعول این زمان به کمک افعال shall و مصدر بدون to هر فعلی می سازند، البته shall برای اول شخص مفرد و جمع بکار برده می شود ولی امروزه برای تمام صیغه ها از will استفاده می کنند. It will rain tomorrow. I‘ll pay for the tickets by credit card. I‘ll do اطلاعت بیشتر دربارهزمان آینده با will[…]