دسته: دستور-تفاوت ها

فرق بین Just و Only

فرق بین Just و Only     Just 🍁کلمه “just” ممکن دو معنی “اخیرا” یا “فقط”  معنی داشته باشه   1) Recently Be careful – I just washed the floor, and it’s still wet....

تفاوت میان miss و lose

همه ما دوستان مجازی داریم که فقط از طریق دنیا مجازی با آنها ارتباط داریم، گاهی این ارتباط ها انقدر قوی هستند و این دوستان اونقدر با ارزش تر از آدمهای دنیای واقعی مان...