دسته: درس‏های ابتدایی

این بخش شامل درس‏های ابتدایی برای فراگیری زبان انگلیسی است.

درس بیست و دوم

درس بیست و دوم

هما:صبح بخیر. پروین:صبح بخیر.حالتان چطور است؟ هما:خیلی خوب، متشکرم و شما چطورید پروین:خیلی خوبم؟ هما: حالا به کجا می روید؟ پروین:من دارم به مدرسه می روم. ساعت 8 است. هما:آیا اغلب ساعت 8 به...

درس بیست‌ و یکم

درس بیست‌ و یکم

نکته دستوری: کلمات always (همیشه)-often (اغلب)- usually(معمولاًٌ)-never(هرگز) قید تکرار هستند و محل آنها در جمله قبل از فعل اصلی و بعد از فاعل است. تذکر: کلمه never خودش جمله را منفی می کند و...

درس بیستم

درس بیستم

نکته دستوری: برای سئوالی کردن جملات حال ساده (یعنی جملاتی که every day دارند) دو فعل کمکی do و dose را در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار می دهیم (does برای سوم شخص...

درس نوزدهم

درس نوزدهم

ما حالا روی نیمکتها نشسته ایم. ما هر روز روی نیمکت ها می نشینیم. شما حالا ایستاده اید. شما هر روز می ایستید. من حالا در حال شستن صورتم هستم. من هر روز صورتم...

درس هجدهم

درس هجدهم

نکته دستوری: زمان حال ساده توصیف می کند عملی را که هر روز به صورت عادت تکرار شود برای این ساختن زمان فعل اصلی را مستقیماً بعد از فاعل به کار می بریم: تذکر:...

درس هفدهم

درس هفدهم

این یک ساعت است. آن یک صفحه دارد. آن دو عقربه دارد. ساعت چند است؟ ساعت هشت است. این یک ساعت است. آن یک صفحه و دو عقربه دارد. ساعت چند است؟ ساعت دوازده...

درس شانزدهم

درس شانزدهم

قبل از شروع این لغات را یاد بگیرید: Where کجا (وِر) hungry گرسنه (هانگری) Near نزدیک (نی یِر) women زنها-زنان (وی من) Tea چای (تی) thirsty تشنه (تِرستی) At the table پشت میز happy...

درس پانزدهم

درس پانزدهم

قبل از شروع درس, لغات زیر را حفظ کنید: One یک Two دو Three سه Four چهار Five پنج Six شش Seven هفت Eight هشت Nine نه Ten ده Eleven یازده twelve دوازده یک...

درس چهاردهم

درس چهاردهم

کلمات زیر را به خاطر بسپارید Do انجام دادن water آب Doing در حال انجام دادن homework تکلیف Drink نوشیدن speaking در حال صحبت کردن Drinking در حال نوشیدن English انگلیسی Listening to در...

درس سیزدهم

درس سیزدهم

نکته دستوری: برای سئوالی کردن جملات حال استمراری جای فاعل و افعال کمکی(are-is-am) را با یکدیگر عوض می کنیم. مثال: She is playing in the garden now. Is she playing in the garden now?...