آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس بیست و دوم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس بیست و دوم     مهدی:صبح بخیر. کمال:صبح بخیر.حالتان چطور است؟ مهدی:خیلی خوب، متشکرم و شما چطورید کمال:خیلی خوبم؟ مهدی: حالا به کجا می روید؟ کمال:من دارم به مدرسه می روم. ساعت 8 است. مهدی:آیا اغلب ساعت 8 به مدرسه می روید؟ کمال:بله، من همیشه ساعت 8 اطلاعت بیشتر دربارهآموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس بیست و دوم[…]

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس بیست‌ و یکم

نکته دستوری: کلمات always (همیشه)-often (اغلب)- usually(معمولاًٌ)-never(هرگز) قید تکرار هستند و محل آنها در جمله قبل از فعل اصلی و بعد از فاعل است. تذکر: کلمه never خودش جمله را منفی می کند و نیاز به don’t یا doesn’t در جمله نمی باشد. او همیشه قبل از ساعت شش از خواب بر می خیزد. او اطلاعت بیشتر دربارهآموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس بیست‌ و یکم[…]

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس بیستم

  آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس بیستم   نکته دستوری: برای سئوالی کردن جملات حال ساده (یعنی جملاتی که every day دارند) دو فعل کمکی do و dose را در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار می دهیم (does برای سوم شخص مفرد مثل he-she و غیره و do برای بقیه) باید اطلاعت بیشتر دربارهآموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس بیستم[…]

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس نوزدهم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس نوزدهم   ما حالا روی نیمکتها نشسته ایم. ما هر روز روی نیمکت ها می نشینیم. شما حالا ایستاده اید. شما هر روز می ایستید. من حالا در حال شستن صورتم هستم. من هر روز صورتم را می شویم. آنها حالا در حال نوشیدن آب هستند. آنها اطلاعت بیشتر دربارهآموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس نوزدهم[…]

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس هجدهم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس هجدهم     نکته دستوری: زمان حال ساده توصیف می کند عملی را که هر روز به صورت عادت تکرار شود برای این ساختن زمان فعل اصلی را مستقیماً بعد از فاعل به کار می بریم: تذکر: فعل سوم شخص در این حالت s می گیرد: مثال: اطلاعت بیشتر دربارهآموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس هجدهم[…]

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس هفدهم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس هفدهم   این یک ساعت است. آن یک صفحه دارد. آن دو عقربه دارد. ساعت چند است؟ ساعت هشت است. این یک ساعت است. آن یک صفحه و دو عقربه دارد. ساعت چند است؟ ساعت دوازده است. ساعت چند است؟ ساعت یازده است. ساعت چند است؟ ساعت اطلاعت بیشتر دربارهآموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس هفدهم[…]

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس شانزدهم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس شانزدهم   قبل از شروع این لغات را یاد بگیرید: Where کجا hungry گرسنه Near نزدیک women زنها-زنان Tea چای thirsty تشنه At the table پشت میز happy خوشحال Men مردها-مردان mosque مسجد خودکارها کجاهستند؟ آنها روی میز تحریر هستند. دانش آموزان کجا هستند؟ آنها در داخل اطلاعت بیشتر دربارهآموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس شانزدهم[…]

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس پانزدهم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس پانزدهم   قبل از شروع درس, لغات زیر را حفظ کنید: One یک Two دو Three سه Four چهار Five پنج Six شش Seven هفت Eight هشت Nine نه Ten ده Eleven یازده twelve دوازده یک زن در عکس وجود دارد. سه پسر در عکس وجود دارند. اطلاعت بیشتر دربارهآموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس پانزدهم[…]

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس چهاردهم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس چهاردهم   کلمات زیر را به خاطر بسپارید Do انجام دادن water آب Doing در حال انجام دادن homework تکلیف Drink نوشیدن speaking در حال صحبت کردن Drinking در حال نوشیدن English انگلیسی Listening to در حال گوش دادن به who چه کسی او حالا مشغول انجام اطلاعت بیشتر دربارهآموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس چهاردهم[…]

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس سیزدهم

آموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس سیزدهم   نکته دستوری: برای سئوالی کردن جملات حال استمراری جای فاعل و افعال کمکی(are-is-am) را با یکدیگر عوض می کنیم. مثال: She is playing in the garden now. Is she playing in the garden now? او اکنون نشسته است. آیا او اکنون نشسته است؟ بله او اطلاعت بیشتر دربارهآموزش آسان و رایگان زبان انگلیسی – درس سیزدهم[…]