درس بیست و دوم

هما:صبح بخیر. پروین:صبح بخیر.حالتان چطور است؟ هما:خیلی خوب، متشکرم و شما چطورید پروین:خیلی خوبم؟ هما: حالا به کجا می روید؟ پروین:من دارم به مدرسه می روم. ساعت 8 است. هما:آیا اغلب ساعت 8 به مدرسه می روید؟ پروین:بله، من همیشه ساعت 8 به مدرسه می روم. هما:آیا آن کتاب انگلیسی شماست؟ پروین:بله، ما امروز درس اطلاعت بیشتر دربارهدرس بیست و دوم[…]

درس بیست‌ و یکم

نکته دستوری: کلمات always (همیشه)-often (اغلب)- usually(معمولاًٌ)-never(هرگز) قید تکرار هستند و محل آنها در جمله قبل از فعل اصلی و بعد از فاعل است. تذکر: کلمه never خودش جمله را منفی می کند و نیاز به don’t یا doesn’t در جمله نمی باشد. او همیشه قبل از ساعت شش از خواب بر می خیزد. او اطلاعت بیشتر دربارهدرس بیست‌ و یکم[…]

درس بیستم

نکته دستوری: برای سئوالی کردن جملات حال ساده (یعنی جملاتی که every day دارند) دو فعل کمکی do و dose را در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار می دهیم (does برای سوم شخص مفرد مثل he-she و غیره و do برای بقیه) باید توجه داشته باشید هنگامی که جمله سئوالی می شود s یا اطلاعت بیشتر دربارهدرس بیستم[…]

درس نوزدهم

ما حالا روی نیمکتها نشسته ایم. ما هر روز روی نیمکت ها می نشینیم. شما حالا ایستاده اید. شما هر روز می ایستید. من حالا در حال شستن صورتم هستم. من هر روز صورتم را می شویم. آنها حالا در حال نوشیدن آب هستند. آنها هر روز آب می نوشند. 1- We are sitting on اطلاعت بیشتر دربارهدرس نوزدهم[…]

درس هجدهم

نکته دستوری: زمان حال ساده توصیف می کند عملی را که هر روز به صورت عادت تکرار شود برای این ساختن زمان فعل اصلی را مستقیماً بعد از فاعل به کار می بریم: تذکر: فعل سوم شخص در این حالت s می گیرد: مثال: من هر روز برای خداوند نماز می خوانم. شما هر روز اطلاعت بیشتر دربارهدرس هجدهم[…]

درس هفدهم

این یک ساعت است. آن یک صفحه دارد. آن دو عقربه دارد. ساعت چند است؟ ساعت هشت است. این یک ساعت است. آن یک صفحه و دو عقربه دارد. ساعت چند است؟ ساعت دوازده است. ساعت چند است؟ ساعت یازده است. ساعت چند است؟ ساعت یک ربع به چهار است. ساعت ده و ربع است. اطلاعت بیشتر دربارهدرس هفدهم[…]

درس شانزدهم

قبل از شروع این لغات را یاد بگیرید: Where کجا (وِر) hungry گرسنه (هانگری) Near نزدیک (نی یِر) women زنها-زنان (وی من) Tea چای (تی) thirsty تشنه (تِرستی) At the table پشت میز happy خوشحال (هَپی) Men مردها-مردان (مَن) mosque مسجد (ماسک) خودکارها کجاهستند؟ آنها روی میز تحریر هستند. دانش آموزان کجا هستند؟ آنها در اطلاعت بیشتر دربارهدرس شانزدهم[…]

درس پانزدهم

قبل از شروع درس, لغات زیر را حفظ کنید: One یک Two دو Three سه Four چهار Five پنج Six شش Seven هفت Eight هشت Nine نه Ten ده Eleven یازده twelve دوازده یک زن در عکس وجود دارد. سه پسر در عکس وجود دارند. دو میز در کلاس وجود دارد پنج مداد روی میز اطلاعت بیشتر دربارهدرس پانزدهم[…]

درس چهاردهم

کلمات زیر را به خاطر بسپارید Do انجام دادن water آب Doing در حال انجام دادن homework تکلیف Drink نوشیدن speaking در حال صحبت کردن Drinking در حال نوشیدن English انگلیسی Listening to در حال گوش دادن به who چه کسی او حالا مشغول انجام چه کاری است؟ او اکنون مشغول بازی کردن است. او اطلاعت بیشتر دربارهدرس چهاردهم[…]

درس سیزدهم

نکته دستوری: برای سئوالی کردن جملات حال استمراری جای فاعل و افعال کمکی(are-is-am) را با یکدیگر عوض می کنیم. مثال: She is playing in the garden now. Is she playing in the garden now? او اکنون نشسته است. آیا او اکنون نشسته است؟ بله او اکنون نشسته است. او اکنون ایستاده است. آیا او اکنون اطلاعت بیشتر دربارهدرس سیزدهم[…]