فکر کردن به زبان انگلیسی – License Plate

این بخش مربوط به تمرین روزانه فکر کردن به زبان انگلیسی می باشد که هر روز یک کلمه را در قالب ویدئو بادآوری می کند. اگر با مهارت و اهمیت فکر کردن به زبان انگلیسی آشنا نیستید لطفا یادداشت منتشر شده در لینک زیر را مطالعه نمایید: فکر کردن به زبان انگلیسی یا فوت کوزه اطلاعت بیشتر دربارهفکر کردن به زبان انگلیسی – License Plate[…]